CAO

De afgelopen periode zijn er weer verschillende cao’s afgesloten of onderhandelingsresultaten bereikt. Zoals bij Terminal Recruiters, RPS, P&O Kantoorpersoneel en Schutter Controlebedrijf. Veel onderhandelingen lopen nog tijdens de productie van dit Havenmagazine, zoals bij EMO, waar automatisering en de sluiting van kolengestookte energiecentrales een belangrijke rol spelen. FNV Havens zet daar onder meer in op een Senioren Fit Regeling. “Niek Stam van FNV havens over het lopende cao-seizoen: “Meer loon, werkgelegenheidsgaranties, verruiming van de WGA-hiaatverzekering, uitbreiding van de Senioren Fit Regeling en maatregelen om oudere werknemers de eindstreep te laten halen - dat zijn belangrijke eisen aan de verschillende cao-tafels. De cao’s die we afsluiten, zijn geen A-B-C’tjes. We hebben te maken met fusies en overnames, robotisering en automatisering, overcapaciteit en verplaatsing van ladingpakketten, klimaatakkoord en sluiting van de kolencentrales. Allemaal factoren die onzekerheid geven en die we in afspraken moeten zien te compenseren. Om goede resultaten te halen is het daarom van belang dat leden achter elkaar blijven staan en dat niet-leden snel lid worden. “​


Svitzer-slepers in staking

Voor de werknemers van sleepbedrijf Svitzer, dochter van containergigant Maersk, was de maat vol. Met drie werkonderbrekingen waarbij alle zes sleepboten die normaalgesproken de grote vrachtschepen richting Amsterdamse haven brengen, aan de ketting bleven, hebben ze duidelijk gemaakt dat het menens is. De chaos rond het Noordzeekanaal was groot. En het Havenbedrijf niet blij. Ook de sleepboot in de Rotterdamse haven ging niet in de vaart.


Eind 2013 verkeerde het sleepbedrijf in financiële nood. Om het bedrijf er weer bovenop te helpen, werken de werknemers van Svitzer sinds 2014 gemiddeld 8,5 uur per week méér, zonder dat ze voor die extra uren betaald worden.


De belangrijkste eis van de 63 Svitzer-werknemers is nu dat Svitzer vanaf 1 januari 2019 begint met het dichten van de kloof tussen het aantal arbeidsuren en het aantal betaalde uren. Zij willen dat Svitzer op termijn alle gewerkte uren weer uitbetaalt. “Daar hebben ze natuurlijk ook recht op”, stelt Asmae Hajjari van FNV Havens. “Svitzer staat er economisch goed voor, dus er is geen enkele reden om de crisismaatregel te handhaven.”

Omdat Svitzer blijft weigeren heeft FNV Havens samen met Nautilus tot de staking opgeroepen. Asmae Hajjari benadrukt dat de werknemers geen gekke dingen vragen. “Bovendien zijn ze bereid uitbetaling van het achterstallige loon over meerdere jaren uit te smeren. Juist om een conflict te vermijden en de werkgever tegemoet te komen. Nu de werkgever geen sjoege geeft, worden mensen alleen maar bozer.”


Cao Terminal Recruiters

Voor het eerst is een cao afgesloten bij een uitleenbedijf voor de tankopslag. In de droge bulk geldt al een cao voor uitleenbedrijven. Terminal Recruiters heeft voor de periode mei 2019 tot en met 31 december 2021 een cao met FNV Havens afgesproken die naast de automatische prijscompensatie ook een jaarlijkse loonsverhoging van 2,5 procent kent. De cao ligt op vergelijkbaar niveau met de bedrijven in de tankopslag”, zegt Ruud Wennekes van FNV Havens. Terminal Recruiters is een uitleenbedrijf dat operators opleidt en wegzet bij tankopslagbedrijven. Gedurende de opleidingsperiode krijgen mensen de TR-cao, erna de cao van het inleenbedrijf. Wennekes wil met zoveel mogelijk tankopslagbedrijven de verplichting afspreken alleen via Terminal Recruiters in te huren. Bij Koole is dat al vastgelegd. In de cao Terminal Recruiters is ook het verplichte Veiligheidscertificaat Havens afgesproken.Cao-overleg EMO in laatste fase

De cao-onderhandelingen voor de operationele medewerkers bij bulkoverslagbedrijf EMO zijn in volle gang. Streven is eind april tot een onderhandelingsresultaat te komen. Belangrijke onderwerpen zijn automatisering en de gevolgen van de sluiting van kolengestookte energiecentrales. FNV Havens wil negatieve gevolgen voor werknemers voorkomen en de werkzekerheid garanderen. Niek Stam van FNV Havens: “Er komen roerige tijden aan door de uitfasering van de kolengestookte energiecentrales. Daar moet een goede businesscase voor komen. Daarnaast is het belangrijk goed naar de automatiseringsplannen van EMO te kijken. De praktijk leert dat er meestal meet beloofd wordt dan waargemaakt.”
FNV Havens heeft voor een eenjarige cao bovenop de automatische prijscompensatie (1,7 procent in januari 2019 reeds uitgekeerd) een loonsverhoging per januari 2019 van 1,5 procent geëist plus een initiële loonsverhoging van 1 procent (in plaats van de maandelijkse bijdrage van 50 euro aan de zorgverzekering). Ook moet EMO voor de geboortejaren vanaf 1960 die 750 euro storten in het Netto Haven Pensioen, een bijdrage van 250 euro bruto leveren. Voor de geboortejaren tot en met 1959 zou de keuze voor 250 bruto of een vrije dag moeten komen. Verder heeft FNV voorgesteld werknemers geboren tussen 1950 en 1959 en vanaf 65 jaar 90 procentsdagen te verlenen.


Weer volwaardige haven-cao voor RPS

FNV Havens heeft een cao afgesloten met havenuitleenbedrijf Rotterdam Port Services, die in lijn is met de cao van ILS en Matrans. De cao, die loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020, bevat bovenop de automatische prijscompensatie een loonsverhoging van 1,9 procent per januari 2019 en per januari 2020. “We hebben nu weer een goede cao waarmee we vooruit kunnen”, zegt Niels Keehnen, kaderlid van FNV Havens en lid van de onderhandelingsdelegatie. “Vanuit een slecht perspectief zijn we weer richting een volwaardige haven-cao gekomen.” Keehnen doelt op de achterliggende jaren toen na het faillissement van de havenpool SHB in 2008, een doorstart werd gemaakt met RPS waarna in 2016 het zieltogende RPS via een kapitaalinjectie weer nieuw leven in werd geblazen.
“We hebben ons er al die jaren steeds sterk voor gemaakt dat niemand tussen wal en schip zou vallen. Nu gaat het economisch beter en hebben we een akkoord kunnen afsluiten waarin een Senioren Haven Fit Regeling is opgenomen voor de geboortejaren tot en met 1969 voor maximaal vijf jaar, waarbij voor 75 procent werken, 90 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw geldt. Ook is afgesproken dat in geval van arbeidsongeschiktheid gedurende 24 maanden 100 procent van het loon wordt doorbetaald. Verder worden werknemers verzekerd voor de ANW en WGA-hiaatverzekering en niet belangrijk tot 30 juni 2022 is er een werkgelegenheidsgarantie in lijn met ILS en MMS. Na een roerige periode van tien jaar is er dus weer sprake van cao op havenniveau. Heel wat anders dan de schamele ABU-cao. Dit is voor de kaderleden en bestuurder Niek Stam een resultaat om trots op te zijn.”


Sociale afspraken verkoop Vopak Westpoort

FNV Havens heeft onderhandeld over een ‘sociaal kader’ om de gevolgen voor werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden bij de verkoop van Vopak op te vangen. Tankopslagbedrijf Vopak heeft zijn drie terminals in Amsterdam, Hamburg en Algeciras aan First State Investments. Vopak wil zich meer toeleggen op de grote strategische locaties in Rotterdam en Antwerpen. Ruud Wennekes van FNV Havens is tevreden over het sociaal kader dat hij in maart afsloot. “We hebben werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden veilig kunnen stellen.” De nieuwe eigenaar zal de cao Vopak Nederland en de daarbij geldende arbeidsvoorwaarden één op één ongewijzigd overnemen. Ook wordt de werkgelegenheidsgarantie gecontinueerd en blijven werknemers nog maximaal drie jaar deelnemen in het Vopak bedrijfspensioenfonds. Over een eventuele nieuwe pensioenregeling zal met FNV Havens moeten worden onderhandeld. Bovendien krijgen werknemers van Vopak Westpoort naar rato van hun vaste dienstverband een eenmalige bonus van 750 euro bruto.

Onderhandelingsresultaat P&O kantoorpersoneel

Nadat de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het kantoorpersoneel bij P&O Ferries aanvankelijk uiterst traag en moeizaam verliepen, kwam er half april opeens vaart in het proces. Tijdens de productie van dit Havenmagazine was nog niet bekend of de leden op 25 april hebben ingestemd met het resultaat. “Er ontstond beweging toen we voorstelden de cao te verlengen tot 31 december 2020”, vertelt kaderlid Arjan Herrewijne, lid van de onderhandelingsdelegatie. “De cao die we nu hebben afgesproken is echt een verbetering, gezien het feit dat we jarenlang op nul hebben gezeten. Nu gaat het goed met het bedrijf en willen de ongeveer zeventig werknemers op kantoor dat ook terugzien in de arbeidsvoorwaarden. Voor het eerst in jaren hebben we weer een goede cao, die een basis vormt om verder te bouwen. We lopen nu ook meer in de pas bij het kadepersoneel en de mensen op de schepen.”Afgesproken is behalve voortzetting van de automatische prijscompensatie, een initiële loonsverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2018 plus een verhoging van 1,75 procent per 1 januari 2019 en per 1 januari 2020. Omdat er in 2017 geen loonsverhoging was wordt dat gecompenseerd met een eenmalige bruto uitkering van 500 euro. Verder zal per 1 januari 2020 ook pensioenopbouw plaatsvinden over de dienstroostertoeslag (DRT). “Dat is vooral voor parttimers gunstig”, zegt Herrewijne. Ook wordt de vakantietoeslag voor werknemers die DRT ontvangen per 1 januari 2019 verhoogd tot 1,3 basismaandsalaris. Bij de onderhandelingen over een nieuw pensioencontract die eind dit jaar beginnen, zal ook verlaging van de franchise op de agenda staan.Volgens Herrewijne is het winst dat nu ook, net als voor het kadepersoneel, een basis Senioren Haven Fit Regeling wordt geïntroduceerd waardoor oudere werknemers twee jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd minder kunnen gaan werken, tegen iets minder salaris en met 100 procent pensioenopbouw (80/90/100 en 90/95/100). “Wij worden vaak vergeten in de discussie over zware beroepen, maar werken ook veel in onregelmatigheid: ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden.”

Eis: gelijk loon, gelijk werk ADM

Leden bij ADM Europoort, overslagbedrijf in agrarische producten, eisen naast een goede cao ook harde afspraken over de beloning van werknemers van ingehuurde bedrijven. Half maart legden zij daarvoor na een ultimatum het werk neer. ADM huurt externe bedrijven in die niet onder de haven-cao vallen. Inhuurkrachten krijgen minder betaald dan ADM-werknemers. “Dat is niet alleen zuur voor inhuurkrachten, maar de ongelijke beloning bedreigt ook de positie van vast personeel”, zegt Cees Bos van FNV havens. “En wanneer personeel wordt ingehuurd dat niet onder de haven-cao valt, komt de cao onder druk te staan.”Wat betreft het cao-overleg is inmiddels helder dat ADM ook hier weigert op alle belangrijke onderwerpen afspraken te maken. Bos: “Ze draaien om de hete brij heen. Het is praten tegen muren.” Zo wil ADM geen afspraken maken over minimale bezetting, geen ontzie-maatregelen voor oudere werknemers die nachtdiensten lopen, maken, geen schafturen in het loon opnemen, geen goede afspraken over de inzet van drijvende kranen maken, geen toezeggingen doen over reparatie van de WW, geen afspraken maken over tijdelijke contracten én geen uitspraak doen over een loonbod. Bos: “Vaagheid en weigerachtigheid is troef.” 24 mei is de volgende onderhandelingsronde.Eenjarige cao Schutter Havenbedrijf

In 2020 zal weer gewoon onderhandeld moeten worden over een initiële loonsverhoging bovenop de automatische prijscompensatie (APC) bij Schutter Havenbedrijf. Tot die tijd hebben de leden om het bedrijf een adempauze te gunnen vanwege de bedrijfseconomische situatie en werkgelegenheid veilig te stellen, ingestemd met een eenjarige cao, waarbij de APC (1,68%) per januari 2019 wordt uitbetaald. Schutter wilde aanvankelijk zowel in 2019 als 2020 de nullijn hanteren. Verder is afgesproken dat de zes verplichte opkomstdagen van de baan zijn. De vuilwerktoeslag voor eetbare oliën en vetten komt te vervallen en wordt een extra bestanddeel van het salaris, zodat er pensioen over wordt opgebouwd, vakantiegeld over wordt berekend. Ook geldt zodoende het overwerkpercentage over een hoger basisloon. Om te bewijzen dat Schutter deze maatregel niet als bezuiniging hanteert maar als vereenvoudiging van de betaling van overwerk, zal er zes maanden worden proefgedraaid met deze systematiek. Doordeweeks geldt een overwerkvergoeding van 140 procent van het uurloon. Overwerk tussen zaterdag 0.00 uur en zondag 0.00 uur wordt met 175 procent uitbetaald. En voor overwerk tussen zondag tussen 0.00 uur en maandag 0.00 uur geldt een vergoeding van 200 procent.