Greep uit najaars-cao’s

Het afgelopen najaar zijn er weer verschillende cao’s afgesloten of onderhandelingsresultaten bereikt. Zoals bij ECT, IGMA, SCA Logistics, Koole, KOTUG SMIT, APM Terminal Rotterdam, APM Terminals Maasvlakte II en RPS. In alle cao’s zijn goede resultaten bereikt: meer loon, werkgelegenheidsgaranties, reparatie van het derde jaar WW, verruiming van de WGA-hiaatverzekering, uitbreiding van de Senioren Fit Regeling en maatregelen om oudere werknemers de eindstreep te laten halen. “De cao’s die we afsluiten, zijn geen A-B-C’tjes”, zegt Niek Stam. “We hebben te maken met fusies en overnames, robotisering en automatisering, overcapaciteit en verplaatsing van ladingpakketten, klimaatakkoord en sluiting van de kolencentrales. Allemaal factoren die onzekerheid geven en die we in afspraken moeten zien te compenseren. Om goede resultaten te halen is het daarom van belang dat leden achter elkaar blijven staan en dat niet-leden snel lid worden.
Bovendien speelt een slepende discussie met de FNV over het tekort aan vakbondsbestuurders binnen het Haventeam.”

Top-cao Koole/Odfjell
“Een top-cao”, zegt Ruud Wennekes over de nieuwe cao Koole, waar de leden nog over moeten stemmen. De cao van de 450 werknemers van het tankopslagbedrijf is geharmoniseerd nadat Koole Odfjell overnam. “Omdat we een hoge organisatiegraad hebben van zo’n 80 procent konden we dit resultaat uitonderhandelen”, zegt Wennekes. In de 5-jarige cao die van 2019 tot en met 2023 loopt is per januari 2019 een loonsverhoging van 2 procent afgesproken bovenop de automatische prijscompensatie. De volgende jaren stijgt het loon met 1,5 procent. Alle werknemers krijgen in januari een eenmalige uitkering van € 400. De pensioenpremie gaat van 5 naar 4 procent.
Voor werknemers die voor 1 januari 2018 bij Koole in dienst zijn gekomen, vooral jongeren, wordt het loon opgetrokken. Zij krijgen er per 1 januari 2019 € 175 bruto bij plus een eenmalige uitkering van € 1250. Ook wordt voor hen in vijf jaar tijd toegewerkt naar een dertiende maand. Verder is afgesproken dat iedereen een vaste standplaats heeft op de eigen terminal. Moeten mensen tóch naar een van de andere zeven terminals (Nijmegen, Zaandam, Amsterdam, Rotterdam) dan krijgen ze daar een vergoeding van € 100 voor.

IGMA OVERSLAG
Ook over het cao-resultaat bij bulkoverslagbedrijf IGMA moeten de leden nog stemmen. Een ultimatum ging aan de laatste onderhandelingsronde vooraf. Nadat IGMA alle eisen van FNV Havens had afgewezen, ging men onder druk van acties toch overstag. In de 2-jarige cao is een loonsverhoging van jaarlijks 2,5 procent afgesproken bovenop de automatische prijscompensatie. Ook is er een werkgelegenheidsgarantie tot eind 2023 afgesproken. Vanaf januari 2019 zullen geen gedwongen ontslagen vallen om economische redenen, tenzij het volume drastisch daalt. Dan zal gekeken worden naar collegiale uitleen. Verder is het derde WW-jaar gerepareerd en de transitievergoeding verhoogd.

ECT-leden akkoord met cao

De leden bij ECT hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao die van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2020 loopt. Naast de automatische prijscompensatie is de loonsverhoging als volgt opgebouwd: per mei 2018 1,5 procent. Per mei 2019 1,3 procent plus afhankelijk van het volume nog eens 0,2 procent. In mei 2020 volgt een loonsverhoging van 1 procent plus 0,5 procent afhankelijk van het aantal moves/volume. Verder zijn voor maart 2019 en maart 2020 resultaatafhankelijke uitkeringen afgesproken variërend van € 1000 tot € 1500 bruto. Daarnaast worden met ingang van januari 2018 de vergoedingen voor opschakeldiensten van dag naar avond én van avond naar nacht verhoogd naar respectievelijk € 65 en € 80 per dienst.


De vergoeding voor boven de 60 procent van de opgeschakelde diensten van avond- naar nachtdienst gaat naar € 100.

Verder is afgesproken dat een werkgroep gaat onderzoeken hoe op het gebied van duurzame inzetbaarheid de kloof tussen de AOW-gerechtigde leeftijd van 65 en 67 jaar kan worden overbrugd, als het gaat om de 90 procentsdagen. Een andere werkgroep buigt zich over de salarisopbouw van de Technische Dienst.


Onderhandelingsresultaat KOTUG SMIT
Na een lang en intensief onderhandelingsproces hebben FNV Havens en Nautilus International overeenstemming bereikt met KOTUG SMIT over een cao die geldt voor alle werknemers op de sleepboten van KOTUG SMIT Rotterdam. De cao gaat formeel in per 1 januari 2017 en heeft een looptijd van vier jaar. Onder de cao vallen circa 230 mensen.

Bij de fusie van de KOTUG- en de SMIT-havensleepdiensten in 2016 bestond er een cao voor SMIT-werknemers, een arbeidsvoorwaardenregeling voor nieuwere SMIT-werknemers én een cao voor de werknemers van KOTUG. Die zijn nu geïntegreerd, waarbij de grootste verschillen tussen de regelingen zijn weggenomen. De vakbonden hebben er op toegezien dat de nieuwe cao voor geen van de werknemers een verslechtering van arbeidsvoorwaarden betekent.

In de nieuwe cao zijn onder andere afspraken gemaakt over automatische prijscompensatie (APC) voor alle werknemers, één systeem voor roosters en werktijden, maximale aantallen inhuurkrachten en arbeidsvoorwaarden voor inhuurkrachten, over werken in het buitenland en over loondoorbetaling bij ziekte.
Voor de werknemers van KOTUG geldt dat hun salaris voor een veel groter deel zal gaan bestaan uit vaste componenten en voor een kleiner deel uit variabele delen.
Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden kost geld. In verband daarmee is voor de looptijd van deze nieuwe cao een gematigde loonontwikkeling afgesproken: 1,75 procent naast de APC.
Het resultaat is in een referendum aan de leden voorgelegd.

Uitbreiding Haven Fit Regeling in SCA-cao

Tijdens de productie van dit Havenmagazine was de uitkomst van de stemming, half december, over het onderhandelingsresultaat bij logistiek dienstverlener SCA, nog niet bekend. De hoofdpunten uit deze 2-jarige cao zijn bovenop de automatische prijscompensatie een loonsverhoging van 1,75 procent per januari 2018 en januari 2019. Plus een eenmalige uitkering van € 750 voor beide jaren. Voor het eerst zullen jubilieumuitkeringen worden verstrekt. Werknemers die in 2016 of 2017 of later tien jaar in dienst waren, krijgen een kwart bruto maandsalaris. Bij 25 of 40 jaar dienstverband gaat het om één maandsalaris netto.
Om zo gezond mogelijk de AOW-gerechtigde leeftijd te halen is de Senioren Fit Regeling uitgebreid. Werknemers uit de geboortejaren tot en met 1959 kunnen nu kiezen uit drie varianten. Vier jaar 80 procent werken voor 90 procent van het salaris. Twee jaar 80 procent werken voor 100 salaris of twee jaar 70 procent werken voor 90 procent salaris. In alle varianten geldt 100 procent pensioenopbouw. In het kader van duurzaam ouderenbeleid krijgen sowieso alle werknemers vanaf 63 jaar of ouder, met behoud van schematoeslag, het recht hun rooster te wijzigen in een patroon van vijf weken dagdienst en één week avonddienst.

Onderhandelingsresultaat APMTR/resultaat van onderhandeling APMT MVII

Bij APMTR is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een 5-jarige cao. In dit resultaat is onder andere vastgelegd dat werknemers die een vast dienstverband hadden op 1 januari 2018 tot en met half 2026 kunnen rekenen op een schadeloosstelling bij ontslag volgens de oude kantonrechtersformule met c-factor 2 - als zij om bedrijfseconomische en/of organisatorische redenen zouden worden ontslagen. Die afspraak is voor de werknemers van belang, aangezien op een moment voor 2025 een besluit genomen moet worden over de toekomst van die terminal. Daarnaast is afgesproken dat tussen APMTR en APMT MVII overleg zal plaatsvinden over het voorkomen van boventalligheid in de toekomst.


Diezelfde afspraken zijn opgenomen in het resultaat van onderhandelingen over de cao voor APMT MVII. Ook die cao kent een looptijd van vijf jaar: van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022.
Werknemers bij APMTR krijgen bovenop de automatische prijscompensatie per 1 januari 2018 een loonsverhoging van 2,25 procent (omdat zij in de afgelopen periode een keer 0,75 procent verhoging niet kregen), per 1 januari 2019 1,5 procent en de daarop volgende drie jaar een loonsverhoging van 1 procent. Omdat het belang van afspraken over een stevig vangnet voor werknemers in geval van boventalligheid groot is, is de loonsverhoging vanaf 2020 gematigd. Verder zijn zowel bij APMTR als bij APMT MVII jaarlijkse eenmalige uitkeringen van € 900 bruto afgesproken.

Winst bij APMT MVII is verder dat uiteindelijk kon worden afgesproken dat gedurende de looptijd van de cao materieel (kranen) vanaf de terminal bediend zal blijven worden.
Voor werknemers bij APMT MVII is verder de mogelijkheid gecreëerd om door te stromen naar andere functies. Voor werknemers die hier op intekenen, is een eenmalige bonus afgesproken. Zij kunnen wel maximaal twee taken (een dienst is twee taken) per cyclus worden ingezet op de functie die zij altijd al vervulden.

Om oudere werknemers zo gezond mogelijk de eindstreep te laten halen is een Senioren Fit Regeling afgesproken voor de werknemers uit de geboortejaren 1957-1962, die in vaste dienst zijn. Daarnaast gaat een werkgroep Ouderenbeleid onderzoeken hoe oudere werknemers zo goed en gezond mogelijk inzetbaar blijven, zeker zij die in de volcontinudienst werken. Het mogelijk schrappen van nachtdiensten is daarbij zeker één van de opties. Van 2018 tot en met 2022 is € 500.000 beschikbaar voor maatregelen in dit kader. Een vergelijkbare werkgroep zal zich ook bij APMTR buigen over de mogelijkheden om invulling te geven aan ouderenbeleid.
Het referendum over het onderhandelingsresultaat bij APMTR loopt nog. Het resultaat van onderhandelingen zal binnenkort in een referendum neutraal aan de leden worden voorgelegd.

Werkgelegenheidsgarantie RPS

Bij RPS is begin december een onderhandelingsresultaat bereikt, waarbij bovenop de automatische prijscompensatie (per januari 2019, 1,68 procent) over beide cao-jaren 2019 en 2020 een loonsverhoging van 1,9 procent is afgesproken. Verder geldt de Senioren Fit Regeling voor de geboortejaren tot en met 1969 voor maximaal vijf jaar, waarbij voor 75 procent werken, 90 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw geldt. Ook is afgesproken dat in geval van arbeidsongeschiktheid gedurende 24 maanden 100 procent van het loon wordt doorbetaald. Verder worden werknemers verzekerd voor de ANW en WGA-hiaatverzekering. Bovendien krijgen ze op jaarbasis zes vrij opneembare adv-dagen. Tot 30 juni 2022 geldt een werkgelegenheidsgarantie. Voordat deze afspraak afloopt zullen FNV Havens en RPS overleggen of de markt van RPS voldoet om deze afspraak te verlengen of dat werknemers overgaan in bestaande bedrijven als ILS en Matrans.