Formatie Haventeam nog niet op sterkte

De Sectorraad FNV Havens is op 12 december unaniem akkoord gegaan met een convenanttekst die bepaalt dat het Team Havens kan rekenen op structureel minimaal 5 fulltime formatieplaatsen. Als de FNV-directie ook akkoord gaat met deze tekst kan de werkgeversbijdrage die tijdelijk deels is opgeschort in sommige cao’s weer volledig worden uitgekeerd.


Het Haventeam draait al lange tijd met minder bestuurders dan noodzakelijk is. Met een uitgekleed team moeten, naast de reguliere dienstverlening, ruim zestig cao’s worden afgesloten. Sinds de pensionering van Ruud Wennekes afgelopen voorjaar zijn er officieel vier bestuurders actief. Door ziekte was dit tijdelijk echter minder. Omdat onderhandelingen over het weer op sterkte brengen van de formatie naar de oorspronkelijke 5 fte niets opleverden, besloot de Sectorraad de afdracht werkgeversbijdrage van 0,2 procent tijdelijk op te schorten. De totale werkgeversbijdrage, 0,3 procent van de loonsom, is immers in de verschillende cao’s geoormerkt voor 5 fte’s. In onder andere de cao’s van EMO, EECV, ILS en Uniport is de afdracht van de volledige werkgeversbijdrage reeds afhankelijk gemaakt van 5 fte’s.


Financiering Havencongres

In het convenant is niet alleen vastgelegd dat de formatie weer structureel naar 5 fte moet worden uitgebreid, maar ook dat naast de financiering van het reguliere vakbondswerk in de haven óók geld gereserveerd moet worden voor het vierjaarlijkse Havencongres. Het eerstvolgende vindt in 2021 plaats.

“Dit is de laatste stap die we konden zetten om uit de impasse te komen”, zegt Koen Keehnen, voorzitter Sectorraad FNV Havens. “Als de directie het convenant tekent, is het probleem opgelost. Het is heel belangrijk dat de werkgeversbijdrage - geld van de werknemers, want gefinancierd uit de loonruimte - daadwerkelijk naar het vakbondswerk en de formatie van het Haventeam gaat. En als de directie het convenant niet tekent, zullen we ons moeten beraden op vervolgstappen. Dan zullen we wellicht een onderzoek laten starten waarin de mogelijkheden om uit de FNV te stappen helder worden.”