Havenklas Havencongres 2021

Vooruitlopend op het vierde Havenwerkerscongres in 2021 zal FNV Havens komend jaar weer een Havenklas organiseren. In deze Havenklas bereiden kaderleden uit de verschillende havensectoren het congres voor. De leden zijn de bond! Daarom bepalen zij tijdens het havenwerkerscongres het vakbondsbeleid voor de periode 2021-2025. Kaderleden in de Havenklas zullen gedurende 2020 bezig zijn met het analyseren van belangrijke thema’s en het formuleren van aanbevelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwerpen als automatisering, robotisering, baanzekerheid, veiligheid en internationale solidariteit. Die sectorgerichte en havenbrede aanbevelingen worden vervolgens besproken tijdens ledenvergaderingen. De leden kunnen amendementen op die aanbevelingen en moties indienen. Uiteindelijk beslist het congres, met alle afgevaardigden uit de sectoren over de aanbevelingen en de amendementen. Die besluiten vormen de basis voor het vakbondsbeleid 2021-2025 in de havens. Komende tijd volgt er meer informatie over de selectie voor de Havenklas.