Onder links Fred van Oort, rechts Minke Jansma tijdens het online kaderledencongres ‘Samen Sterk Voorwaarts’.

FNV Vervoer wil meer ruimte voor eigen beleid binnen FNV

Zichtbaarheid, herkenbaarheid en slagkracht Een bond die dichter bij de leden staat, voor leden herkenbaar is én die leden meer zeggenschap geeft over het beleid in de eigen sector. FNV Vervoer wil als sector meer ruimte om een eigen koers te varen onder de paraplu van de FNV. Begin februari kwamen afvaardigingen van kaderleden uit de verschillende subsectoren van FNV Vervoer (FNV Havens, Luchtvaart, Spoor, Taxi, Toer, Transport & Logistiek en Streekvervoer) bijeen tijdens een virtueel congres getiteld ‘Samen Sterk, Voorwaarts’. Besproken werd wat de subsectoren nodig hebben om FNV Vervoer verder te versterken en weer herkenbaar te zijn op de verschillende werkvloeren. De beginselverklaring die tijdens het congres werd opgesteld is op 12 februari aan de toenmalige kandidaat-voorzitters van de FNV aangeboden. Eigen wensen “Veel leden herkennen zich niet in de FNV”, zegt Fred van Oort, voorzitter sectorraad FNV Vervoer. “Er heerst onvrede over het centrale FNV-beleid, bijvoorbeeld als het over de arbeidsvoorwaardenagenda gaat. De sector Vervoer heeft heel andere wensen als het over zwaar werk/eerder stoppen met werken gaat of AOW op 66 jaar, dan bijvoorbeeld FNV Overheid of FNV Finance. De centrale looneis van 5% is een ander voorbeeld. In de ene sector is die realistisch, in de andere momenteel niet. We willen een meerjarige inzet die veel beter aansluit bij ontwikkelingen in onze specifieke sector en de behoeften van onze leden. Omdat sectoren binnen de FNV zo verschillend zijn vinden wij dat er meer ruimte moet zijn voor sectoraal beleid.” Congres In navolging van FNV Havens (zie het artikel hiervoor) dat al lange tijd elke vier jaar een congres houdt waar kaderleden het beleid voor de volgende vier jaar voorbereiden en bepalen, organiseert FNV Vervoer in oktober ook een dergelijk congres - op 2 oktober, een week voor het congres van FNV Havens op 8 oktober. Een kleine werkgroep van kaderleden en bestuurders bereidt dat congres nu voor, maar er zal zeker ook nog een inspanning gevraagd worden vanuit de diverse subsectoren. Fred van Oort: “Op zo’n vierjaarlijks congres bepalen de leden welke prioriteiten ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en vakbondswerk we moeten stellen. Als sectorraad Vervoer bewaken wij vervolgens de koers tussen de congressen.”

Zichtbaarheid en herkenbaarheid zijn sleutelwoorden als het om een sterke vakbond op de werkvloer gaat. “We willen weer een bond zijn, waar je als lid bij het Spoor, in de Taxi of Transport en Logistiek bij wilt horen”, vervolgt van Oort, zelf werkzaam bij DB Cargo. “Ook als gepensioneerde moet je lid kunnen blijven van je eigen subsector. Die betrokkenheid is zo belangrijk. Jong en oud samen voor een sterke bond, daar willen we naar toe. Een sector Vervoer met eigenheid, een helpdesk met consulenten die gespecialiseerd zijn in specifieke vervoersthema’s, mét korte lijntjes. Met activerend vakbondswerk willen we samen met leden en kaderleden uit de subsectoren de sector van onderop verder versterken. Als leden het beleid bepalen, is er ook veel meer verantwoordelijkheid om samen die doelen te bereiken. Nu is het centrale FNV-beleid een ver-van-mijn-bedshow voor het gemiddelde lid en kaderlid.”

Voortvarend doorstomen De beginselverklaring van FNV Vervoer voor sectoralisatie werd 12 februari welwillend ontvangen door de toenmalige kandidaat-voorzitters van de FNV, Kitty Jong en Tuur Elzinga. Hoewel besluiten nog niet genomen zijn, stoomt FNV Vervoer voortvarend door. “Tijdens het vorige FNV-congres is via een resolutie afgesproken dat sterke sectoren weer herkenbaar moeten worden en dichterbij leden moeten staan”, vertelt Minke Jansma, sectorhoofd Vervoer en daarmee verantwoordelijk voor alle zeven subsectoren. “Daar is tot nu toe weinig van terechtgekomen. Nadat havenbestuurder Niek Stam, met zijn agenda voor sectoralisatie, zich niet kandidaat mocht stellen voor de voorzittersverkiezingen, bleek dat de ongerustheid met betrekking tot sectoralisatie én het gebrek aan concrete stappen groot waren. Daarom zijn we het met de kaderleden zelf gaan invullen. Hamvraag: hoe komen we tot een sterke sector vervoer? Wat hebben we daarvoor nodig? Via een enquête hebben kaderleden uit de verschillende subsectoren daarover meegedacht en vervolgens is op het kaderledencongres ‘Samen Sterk Voorwaarts’ die beginselverklaring opgesteld. Hier moet het FNV-bestuur wel wat mee.” Ook uit andere sectoren klinken volgens Jansma geluiden dat ze meer ruimte willen om een eigen koers te varen en meer kleur willen geven aan de eigen sector. “Binnen het raamwerk van de FNV elke vier jaar eigen beleidsruimte bepalen, geeft eigenaarschap op beleid aan onze leden en kaderleden. Als sectorraad Vervoer meer zelfstandig aan de bak gaan, geeft meer betrokkenheid. Kaderleden voelen dat er eigen verantwoordelijkheid is. En er vooral ook meer mogelijkheid is tot controle van de doelen van de sectorraad op de doelen die we stellen.” Solidariteit Samenwerking en solidariteit van bijna een miljoen vakbondsleden is heel goed, benadrukt Minke Jansma. “Maar fusies en schaalvergroting hebben gemaakt dat de bond minder herkenbaar is op de werkvloer. De FNV zegt de gemiddelde machinist en taxichauffeur weinig. Maar FNV Spoor of FNV Taxi wél. Zoals de vroegere Vervoersbond FNV een begrip was, zo moet FNV Vervoer en de subsectoren met specifieke thema’s en eigen beleid ook weer herkenbaar zijn. Sectorspecifiek beleid over robotisering en aanbestedingen, marktwerking en zwaar werk kunnen we veel beter zelf formuleren. De FNV is verantwoordelijk voor de brede agenda en het generieke beleid: zoals regulering van de arbeidsmarkt, WIA, minimumloon en AOW. “En”, besluit Jansma: “wij willen als FNV Vervoer natuurlijk ook invloed op processen en aan onderhandelingstafels zitten in Den Haag, lokaal of internationaal, als het om onderwerpen gaat die binnen FNV Vervoer belangrijk zijn.” De beginselverklaring FNV Vervoer is hier te lezen.