Sociaal plan 2022-2027 bij APMT MVII

FNV Havens heeft een akkoord over een sociaal plan bereikt dat mogelijke gevolgen van de reorganisatie bij APMT MVII moet opvangen. De leden hebben ingestemd. Het besluit van de aandeelhouder de terminal fors uit te breiden wordt later dit jaar verwacht.

Eind juni 2021 kondigde APMT MVII aan dat de aandeelhouder waarschijnlijk bereid was om te investeren in een forse uitbreiding van de terminal. Het gaat om een verdubbeling van de capaciteit, die begin 2026 gerealiseerd zou moeten zijn. De aandeelhouder stelde wel als voorwaarde dat het management met een goed plan zou komen om de (uitgebreide) terminal te laten renderen; in de huidige opzet moeten er jaarlijks vele miljoenen bij. Dat goede plan, dat bij APMT MVII het Transformatieplan is gaan heten, moest bovendien draagvlak hebben bij de ondernemingsraad en de vakbonden. Het was al snel duidelijk dat de verdubbeling van de terminalcapaciteit geen verdubbeling van het werknemersbestand zou gaan betekenen. Het management wilde nadenken over mogelijkheden om efficiënter te opereren. Daar hoorde een reorganisatie van afdelingen bij en het zou mogelijk zelfs kunnen leiden tot ontslagen. Deze reorganisatie zou enigszins gefaseerd in de komende jaren plaatsvinden. De grote lijnen van die reorganisatieplannen zijn in de afgelopen maanden door het management op papier gezet. Over de uitwerking ervan heeft de ondernemingsraad nog adviesrecht. Akkoord sociaal plan De rol van vakbonden is om regelingen te treffen waarmee de gevolgen van reorganisaties voor werknemers worden opgevangen. Dat laatste gebeurt met een sociaal plan. Een stevige delegatie van FNV Havens en CNV Vakmensen heeft in de periode van oktober 2021 tot en met februari 2022 met het management onderhandeld over dat sociaal plan, en uiteindelijk is een akkoord bereikt voor een sociaal plan dat geldt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2027. Dat akkoord is inmiddels aangenomen door de leden. Het sociaal plan is samen met de voorlopige reorganisatieplannen aangeleverd bij de aandeelhouder. Die moet nu gaan beslissen of dit voldoende basis is om in de uitbreiding te investeren.

Hoofdlijnen sociaal plan Uiteraard was het uitgangspunt voor het sociaal plan om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Het sociaal plan gaat daarom ook uit van herplaatsing van werknemers waarvan de functie vervalt of sterk verandert. Uiteraard is in het sociaal plan afgesproken dat niemand er bij herplaatsing in arbeidsvoorwaarden op achteruit gaat. Waar het onverhoopt écht niet lukt om iemand een andere passende functie aan te bieden en ook bij andere ondernemingen binnen het Maersk-concern geen alternatieve functie te vinden is, kunnen mensen geconfronteerd worden met gedwongen ontslag. In dat geval krijgen ze een ontslagvergoeding conform de oude kantonrechtersformule (van voor 2009) met c-factor 2. Ter indicatie: iemand van 45 jaar met 10 dienstjaren, krijgt dan ruim twee jaarsalarissen mee. Hoeveel mensen van deze regeling gebruik moeten maken, hangt af van het personeelsverloop in de komende jaren en uiteraard ook van het overleg tussen management en ondernemingsraad dat in de komende jaren nog plaatsvindt over de precieze uitwerking van het Transformatieplan. Werknemers die als gevolg van een reorganisatie hun functie zo sterk zien veranderen dat ze zich er niet meer in thuisvoelen, kunnen gebruikmaken van een vrijwillig vertrekregeling: oude kantonrechtersformule met c-factor 1. Ook als de gewijzigde functie volgens de normen van het sociaal plan als “passend” kan worden aangemerkt. Die normen zijn in het sociaal plan overigens een stukken strenger en reëler dan de normen die UWV hanteert voor passende arbeid. Eerder Stoppen Met Werken In het sociaal plan zijn nog meer dingen vastgelegd. De hierboven vermelde vergoeding bij gedwongen ontslag blijft gelden tot en met 31 december 2029. En alle werknemers van 64 jaar of ouder (dus ongeacht of zij geraakt worden door de reorganisatie) kunnen drie jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken. Zij ontvangen dan ruim €22.000 per jaar dat ze eerder stoppen, plus de volledige pensioenpremie (werkgevers- en werknemersdeel) die voor hen zou zijn betaald indien ze tot hun AOW-leeftijd waren blijven werken. FNV Havens is trots op dit sociaal plan. Het besluit van de aandeelhouder over de uitbreiding wordt later dit jaar verwacht.