Proef ‘De eigen broek ophouden’

FNV Havens vaart eigen koers in vakbondswerk

FNV Havens kreeg afgelopen zomer groen licht voor haar plannen om in ieder geval tot mei 2025 binnen de FNV een eigen koers te varen met vijf fte aan bestuurders. Onder de titel ‘De eigen broek ophouden’ gaat FNV Havens het vakbondswerk in de havens verder versterken. Bij succes zal de zelfstandige koers ook na 2025 worden voortgezet.

De pilot ‘De eigen broek ophouden’ is een gevolg van de ‘Geef ons de vijf-actie’ waarmee het Haventeam en de sectorraad Havens eiste dat de formatie weer naar 5 fulltime formatieplaatsen (fte) zou gaan en er minimaal 1 fte secretariële ondersteuning zou komen. Dat is gelukt. Om de ruim zestig cao’s af te kunnen sluiten en goed, activerend vakbondswerk te kunnen doen, is deze formatie minimaal noodzakelijk. Al lang pleitte FNV Havens, dat een sterke vakbondsachterban heeft en voor voldoende inkomsten zorgt via werkgeversbijdragen, ervoor deze inkomsten directer aan te kunnen wenden voor vakbondswerk in de haven. In de pilot is nu een directe koppeling gemaakt tussen ledenaantallen, formatie en begroting. Ook zijn afspraken gemaakt over een jaarlijks activiteitenbudget en over het vierjaarlijks Havencongres (8 oktober 2021).

Losser van de FNV Het Haventeam is blij eindelijk officieel losser van de FNV te kunnen opereren. Sectoralisatie, waarbij niet alleen FNV Havens, maar alle subsectoren binnen FNV Vervoer (FNV Spoor, FNV Taxi, FNV Toer, FNV Transport & Logistiek, FNV Streekvervoer en FNV Luchtvaart) is de weg naar meer herkenbaarheid voor leden. Door dichterbij leden te staan, hun meer invloed te geven op het sectorale vakbondsbeleid, bouw je van onderop aan een sterke bond op de werkvloer, weet FNV Havens als geen ander. Daarom had de sector Vervoer havenbestuurder Niek Stam ook voorgedragen voor het kandidaat-voorzitterschap van de FNV. Die kandidaatstelling werd om dubieuze redenen afgewezen. “Het gaat niet om mij, maar om mijn agenda”, zegt Niek Stam daar zelf over. “Om de dalende ledenaantallen te stoppen, moeten vakbondsleden weer het gevoel hebben én de kans krijgen om zich in hun eigen FNV-sector te herkennen, zich daarmee te verbinden. In de haven zijn we daar al heel lang mee bezig, met bijvoorbeeld de Havenklas (zie ook het artikel verderop) waarin kaderleden worden opgeleid om sectoranalyses te maken en aanbevelingen voor te bereiden om deze aan de leden voor te leggen, zodat op het Havencongres de koers voor de komende vier jaar kan worden bepaald. De leden zijn de bond. Binnen de logge FNV is dat een beetje vergeten.” De sector FNV Vervoer heeft inmiddels een beginselverklaring voor sectoralisatie aan het FNV-bestuur aangeboden (zie het artikel hierna).

De agenda van Niek Stam/FNV Havens stoelt op 4 pijlers:

  1. Meer ruimte voor eigen beleid in de verschillende sectoren.
  2. Iedere cao moet een inkomen opleveren dat volstaat om een gezin te onderhouden, zonder voedselbank.
  3. Automatiseren en robotiseren mag, maar alleen als het de maatschappij dient en niet de portemonnee van de aandeelhouder. Het mag nooit ten koste van banen gaan.
  4. Alle werknemers in ploegendiensten en ander zwaar werk moeten eerder kunnen stoppen met werken. In ieder geval, boetevrij, drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd of na 45 dienstjaren.